Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu www.dadoos.cz:

Mgr. Darina Bitmanová
Luční 1358
468 51 Smržovka

IČO 87430606
Nejsem plátcem DPH.

Email: info@dadoos.cz

(dále jen "prodávající")

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.nanozicky.cz.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). Kupující může také provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení konečných cen nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu platby a doručení, informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Objednávku lze zrušit nejpozději do 24 hodin od potvrzení objednávky a to emailem.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a náklady na dodání zboží lze uhradit:

- Převodem na účet prodávajícího č. 670100-2208495363/6210 mBank

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je zboží odesláno až po připsání platby na účet prodávajícího.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Faktura bude vystavena po uhrazení ceny zboží a zaslána emailem na elektronickou adresu kupujícího. Na požádání bude přiložena ke zboží..

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo vrátit zboží a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené a v původním obalu. Pokud nebude vrácené zboží v původním obalu, bude opotřebeno, poškozeno nebo nebude kompletní, má prodávající právo úměrně snížit vracenou částku. Nelze vrátit zboží ušité na míru nebo upravené na přání zákazníka. Pokud chce kupující zboží vrátit, je povinen informovat co nejdříve prodávajícího a to emailem nebo telefonicky. Zboží poté zašlete doporučeně na adresu Darina Bitmanová, Luční 1358, Smržovka, 46851 s průvodním dopisem, číslem faktury a číslem objednávky. V případě, že požadujete vrácení platby, uveďte číslo účtu. Prodávající se zavazuje vrátit podávajícímu kupní cenu včetně nákladů na poštovné do 10 dnů od vracení zboží. Vracené zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží, které je skladem, odesílá prodávající do 2 pracovních dnů po připsání platby prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny. . U zboží, které skladem není, jsou uvedeny přibližné dodací lhůty, o termínu odeslání bude kupující informován emailem.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

V případě reklamace zašle kupující zboží spolu s dokladem o koupi (fakturou) na adresu prodávajícího. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se na vady způsobené opotřebením nebo nesprávným použitím výrobku. V případě oprávněné reklamace bude zboží vyměněno kus za kus, či vráceny peníze na adresu či bankovní účet zákazníka. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující odesláním objednávky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Odesláním objednávky kupující souhlasí se zařazením svých údajů do databáze prodávajícího.
Prodávající se zavazuje neposkytnout tyto údaje třetím osobám (kromě osob dopravujících zboží).

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.